» Dzisiaj jest piątek, 14 czerwca 2024 roku

AKTUALNOŚCI


REWITALIZACJA


SOWA

SPICHLERZ POLSKIEGO ROCKA


SCHRONISKO

KONTAKT

RODO

KONTROLA ZARZĄDCZA

PRZETARGI

KONKURSY

logo_bip

Wielkopolska rowerem

»Konkurs na stanowisko specjalisty ds. edukacji i kultury w Muzeum Regionalnym
w Jarocinie - Spichlerzu Polskiego Rocka

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Regionalnym w Jarocinie – Spichlerzu Polskiego Rocka

Specjalista ds. edukacji i kultury

 

Podstawowe obowiązki:

 1. Zapoznawanie zwiedzających z wystawami w Spichlerzu Polskiego Rocka, prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów i innych zajęć o charakterze edukacyjnym
 2. Realizacja zadań związanych z aktualizacją oferty edukacyjnej w Spichlerzu Polskiego Rocka
 3. Współpraca z partnerami Muzeum w zakresie edukacji
 4. Współudział w przygotowaniu i realizacji wydarzeń edukacyjno-muzealnych oraz imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum (koncerty, spotkania, wykłady, prelekcje itp.)
 5. Merytoryczna współpraca przy realizacji projektów muzealnych
 6. Współudział w organizowaniu i prowadzeniu działań promocyjnych
 7. Prace merytoryczne związane z tworzeniem ekspozycji czasowych
 8. Obsługa punktu informacyjno-handlowego

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z kulturoznawstwem, historią lub pokrewne)
 2. Dyspozycyjność (dyżury w soboty, niedziele i święta)
 3. Obsługa pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 4. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista
 5. Umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, prowadzenia spotkań, prezentacji, animacji kulturalnych

                                      
Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza z zakresu współczesnej muzyki rockowej
 2. Znajomość środowiska lokalnego oraz działających w sferze kultury organizacji pozarządowych
 3. Umiejętność pracy projektowej
 4. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
 5. Uprawnienia pedagogiczne

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę na pełen etat
 2. Stabilne zatrudnienie
 3. Możliwość poszerzenia rozwoju zawodowego

 

Dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. edukacji i kultury” należy składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Rynek – Ratusz, 63-200 Jarocin do dnia 25 września 2017 r. – decyduje data wpływu (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).
Po wyznaczonym terminie kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 62/747-34-49.
 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI EKSPOZYCJI STAŁEJ MUZEUM REGIONALNEGO W JAROCINIE

1. Dnia 3 czerwca 2016 r. w siedzibie Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Rynek-Ratusz o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Sądu Konkursowego w składzie:

  MARCIN SZELĄG - przewodniczący Sądu
  PIOTR KORDUBA
  LONGIN GRACZYK
  ROBERT KAŹMIERCZAK
  RENATA KRÓLAK

2. W terminie określonym punkcie 3.2 Regulaminu konkursu na adres Organizatora wpłynęły 4 prace konkursowe, które zakodowano pod numerami od 1 do 4.

3. Członkowie Sądu Konkursowego dokonali indywidualnej oceny nadesłanych prac, według kryteriów i punktacji określonych w punkcie 15.1 Regulaminu konkursu.

4. Ocenie poddano prace złożone przez następujących Uczestników:

 • Praca Nr 1

  Kłaput Project s.c. J. Kłaput, B. Kłaput ul. Heroldów 15c/18 01-991 Warszawa

 • Praca Nr 2

  Triangoo Sp. z o.o. ul. Nakielska 4 01-106 Warszawa

 • Praca Nr 3

  Katarzyna Jagiełło ul. Kochanowskiego 13 55-003 Czernica

 • Praca Nr 4

  NEW AMSTERDAM SP. Z O.O. ul. Fabryczna 20A 31-553 Kraków

5. Prace konkursowe uzyskały następującą ocenę punktową:

  Praca Nr 1 - 45,40 pkt.
  Praca Nr 2 - 25,60 pkt.
  Praca Nr 3 - 59,00 pkt.
  Praca Nr 4 - 66,60 pkt.

6. Zgodnie z punktem 16.1 Regulaminu konkursu Sąd konkursowy postanowił nagrodzić autorów trzech prac, które uzyskały najwyższą ocenę punktową:

  I nagroda w wysokości 20.000,- zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki przyznana zostaje autorom pracy, która uzyskała 66,60 pkt., tj. firmie

  NEW AMSTERDAM SP. Z O.O., ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków

  II nagroda w wysokości 10.000,- zł przyznana zostaje autorce pracy, która uzyskała 59 pkt., tj.

  KATARZYNA JAGIEŁŁO, ul. Kochanowskiego 13, 55-003 Czernica

  III nagroda w wysokości 5.000,- zł przyznana zostaje autorom pracy, która uzyskała 45,40 pkt., tj. firmie

  KŁAPUT PROJECT sc., J. Kłaput, B. Kłaput, ul. Heroldów 15c/18, 01-991 Warszawa

Uzasadnienie werdyktu:

Po analizie nadesłanych koncepcji Sąd konkursowy stwierdza:

Zwycięski projekt w największym stopniu spośród złożonych prac odwołuje się do założeń scenariusza ekspozycji oraz w warstwie opisowej kreatywnie i twórczo rozwija jego wytyczne. Proponowana koncepcja projektowa ekspozycji obiecuje zaangażowanie widza w jej odbiór w maksymalnym zakresie oraz stwarza największy potencjał do opracowania końcowego projektu plastycznego i funkcjonalno-przestrzennego wystawy stałej.


OGŁOSZENIE

Zgodnie z pkt. 3.4 oraz pkt. 21.4 Regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie informuję, że zmianie ulega termin rozstrzygnięcia konkursu. Posiedzenie Sądu konkursowego nastąpi dnia 3 czerwca 2016 r., a werdykt opublikowany zostanie na stronie internetowej muzeum w dniu 6 czerwca 2016 r. O wynikach konkursu wszyscy uczestnicy niezwłocznie powiadomieni zostaną również w formie pisemnej.


Lista zaproszonych do składania prac konkursowych w Konkursie na projekt ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Pobierz listę


OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PROJEKT EKSPOZYCJI STAŁEJ MUZEUM REGIONALNEGO W JAROCINIE

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Muzeum Regionalne w Jarocinie
Rynek - Ratusz
63-200 Jarocin
tel. 62 747 34 49,
e-mail: muzeum@muzeumjarocin.pl;      muzeumjarocin@gmail.com

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU:
Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 110 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164) Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”). W konkursie zostanie wyłoniony autor koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Nagrodami w konkursie są, zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 i 3 pzp, nagrody pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki autora/zespół autorski pracy, która uzyskała najwyższą ilość punktów (art. 67 ust. 1 pkt. 2 pzp), którego przedmiotem będzie przygotowanie szczegółowego projektu plastyczno-przestrzennego ekspozycji stałej, spełniającej wymagania określone w Regulaminie konkursu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy.

Autorowi koncepcji ekspozycji stałej zostanie zlecone w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych):
1)      opracowanie szczegółowego projektu plastycznego ekspozycji,
2)      opracowanie projektu układu funkcjonalno-przestrzennego ekspozycji stałej,
3)      opracowanie szczegółowych wytycznych do opracowania oprawy multimedialnej,
4)      opracowanie projektów wykonawczych projektowanego sprzętu ruchomego i do zabudowy stałej (obejmujące szczegółowe dyspozycje kolorystyki i rozwiązań materiałowych, szczegółowe rysunki wykonawcze detali architektonicznych oraz elementów stałego wyposażenia, jak obudowy ścian, bariery ochronne, wbudowane i wolnostojące gabloty, osłony, rekonstrukcje, makiety itp.)
5)      opracowanie projektu wykonawczego elementów oświetleniowych zawierający w szczególności wyspecyfikowanie ilości i parametry urządzeń przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podłączeń do sieci elektrycznej,
6)      opracowanie projektu wykonawczego elementów nagłośnieniowych zawierającego w szczególności wyspecyfikowanie ilości i parametry urządzeń przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podłączeń do sieci elektrycznej i źródeł dźwięku. Należy również określić parametry i funkcje źródła dźwięku, a także wykonać symulacje komputerowe systemów nagłośnieniowych. Projekty obejmują szczegółowe dyspozycje plastyczne sufitów podwieszanych i ścian z rozmieszczeniem elementów stałego wyposażenia technicznego,
7)      opracowanie projektu wykonawczego innych niż wyżej wskazane urządzeń (np. systemów multimedialnych, projektorów jeżeli wykonawca takie przewidzi w koncepcji) zawierające wyspecyfikowanie ilości i parametry urządzeń przewidywanych do zainstalowania oraz schematy podłączeń do sieci elektrycznej i źródeł dźwięku. Należy również określić parametry i funkcje źródła dźwięku,
8)      opracowanie koniecznej dokumentacji technicznej jeżeli przepisy prawa wymagają wykonania szczegółowych dokumentacji dla realizacji opracowanego projektu ekspozycji,
9)      opracowanie kosztorysów realizacji projektu ekspozycji z uwzględnieniem kosztów użytych materiałów, kosztów wykonawczych i kosztów zakupu urządzeń przewidzianych do zamontowania wraz z kosztem ich montażu i kosztem uruchomienia oraz przeszkoleniem pracowników w kwestii eksploatacji urządzeń,
10)   opracowanie projektu systemu sprzętu wystawienniczego dostosowanego do wymogów wystaw czasowych przewidzianych na I piętrze pałacu.
11)   opracowanie projektu zagospodarowania pozostałej przestrzeni muzealnej (sala edukacyjna, hol, korytarze i szatnia) do celów ekspozycyjnych, wypoczynkowych i handlowych.
12)   sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- kod 79932000-6 usługi projektowania wnętrz,
- kod 79421200-3 usługi projektowe inne niż w zakresie robót budowlanych

WYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy i spełniają warunki dotyczące:
-      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają wykonania zamówienia - zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku;
-      posiadania wiedzy i doświadczenia; opis sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku zawiera pkt 8.7 Regulaminu konkursu;
-      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; opis sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku zawiera pkt 8.7 Regulaminu konkursu;
-      sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku.

O udzielenie zamówienia, co jest jednoznaczne z ubieganiem się o dopuszczenie do udziału w konkursie, mogą ubiegać się Uczestnicy konkursu, którzy:
a)   w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, zrealizowali co najmniej jedno zamówienie, polegające na przygotowaniu koncepcji ekspozycji (wystawy) dla muzeum lub innej instytucji wystawienniczej o wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć co najmniej przygotowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której została zrealizowana wystawa. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować jego należyte wykonanie poprzez przedstawienie dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie danego zamówienia.
b)   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (potencjał kadrowy) w osobie lidera zespołu, który posiada niezbędne doświadczenie - tj. zrealizował należycie projekt co najmniej
jednej ekspozycji dla muzeum lub innej instytucji wystawienniczej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Przez zrealizowanie projektu rozumie się wykonanie dokumentacji projektowej (samodzielnie lub wspólnie z innymi autorami). W sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na doświadczeniu innych podmiotów nie należących do grupy wykonawców wspólnie biorących udział w konkursie, to podmioty te jako podwykonawcy, winny wziąć udział przy realizacji niniejszego
zamówienia.

 

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW:
Prace konkursowe zostaną ocenione przez każdego z jurorów Sądu Konkursowego według
następujących kryteriów i punktacji:
a)      zgodność koncepcji z wytycznymi i zawartością merytoryczną scenariusza ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie - waga kryterium to 0 - 35 punktów
b)      oryginalność i walory artystyczne projektu - waga kryterium to 0 - 20 punktów:
d)      atrakcyjność wykorzystania i przedstawienia zbiorów pozostających w dyspozycji Muzeum Regionalnego w Jarocinie wskazanych w Scenariuszu ekspozycji stałej Muzeum Regionalnego w Jarocinie – waga kryterium to 0-15 punktów
e)      racjonalność (zakładany efekt do kosztów) wykorzystania do realizacji ekspozycji nowych technologii, w tym rozwiązań multimedialnych - waga kryterium to 0 - 10 punktów
f)        możliwości uzupełniania ekspozycji stałej o nowe zbiory - waga kryterium to 0 - 10 punktów
g)       szacunkowy koszt realizacji koncepcji (ekonomika rozwiązań projektowych) - waga kryterium to                  0 - 10 punktów.
Ocenę końcową każdej z prac (maksymalnie do 100 punktów) będzie stanowiła średnia z sumy ocen wszystkich Sędziów dla danej pracy konkursowej.
Ocena końcowa pracy konkursowej będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska najwyższą ocenę końcową, tj. największą liczbę punktów.

OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU:
Zamawiający przekazuje Regulamin konkursu wraz z załącznikami w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jego przekazanie przesłanego drogą elektroniczną, listownie lub osobiście.
Przekazanie należy rozumieć jako wysłanie pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o jego przekazanie. Wnioskodawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania regulaminu.
Wnioski o przekazanie Regulaminu należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego, listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE:
Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie składać należy do dnia 1 kwietnia 2016 r. do godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Regionalne w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Rynek - Ratusz.

 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
Uczestnicy zaproszeni przez Zamawiającego do udziału w konkursie składają prace konkursowe w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
Muzeum Regionalne w Jarocinie
63-200 Jarocin
Rynek - Ratusz
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, w środy 8.00 – 18.00
w terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 12.00.

RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD:
Autorom/zespołom autorskim trzech najlepszych prac konkursowych przyznane zostaną, zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 1 pzp, nagrody pieniężne w następujących wysokościach:
I Nagroda w wysokości 20 000,- PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
II Nagroda w wysokości 10 000,- PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
III Nagroda w wysokości 5 000,- PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych)
Podane powyżej kwoty nagród pieniężnych podlegać będą opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dopuszcza się możliwość przyznania przez Sąd Konkursowy nagród równorzędnych, pod warunkiem nieprzekroczenia łącznej kwoty przeznaczonej w niniejszym konkursie na nagrody, tj. kwoty  35 000,- PLN.
Dopuszcza się możliwość nieprzyznania żadnych nagród, jeżeli w ocenie Sądu Konkursowego złożone prace konkursowe nie będą spełniać kryteriów oceny w stopniu pozwalającym na ich przyznanie.
Autor/zespół autorski pracy konkursowej, która uzyskała najwyższą ilość punktów zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Organizator zastrzega sobie możliwość zaproszenia do negocjacji autora/zespół autorski, którego praca konkursowa uzyskała drugą lub trzecią w kolejności ilość punktów, jeśli autor/zespół autorski najwyżej punktowanej pracy konkursowej odmówi podpisania umowy zgodnej z Regulaminem konkursu.

MAKSYMALNY PLANOWANY ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA PRAC
Maksymalny planowany koszt opracowania kompletnej dokumentacji w zakresie określonym w pkt. 6 Regulaminu, obejmujący również wynagrodzenie za przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego własności egzemplarza i majątkowych praw autorskich oraz praw zależnych do wygranej pracy konkursowej oraz wynagrodzenie za nadzór autorski wykonywany w trakcie realizacji prac, wynosi 200.000,- PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).


»Wyjaśnienia zamawiającego

Jarocin, 22 października 2012r.

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
z dnia 22 października 2012 r.

dotyczące Konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu)

Zamawiający zamieszcza poniżej zapytanie dotyczące ogłoszonego konkursu, jakie wpłynęły dnia
19 października 2012 r. oraz wyjaśnienia dotyczące pytania.
„1. W konkursie jest wskazana kwota maksymalna realizacji: 292.800 zł, punktacja za kosztorys przewiduje 0-30 pkt.
- Jakie będą kryteria oceny budżetu? I co wpływa na uzyskanie maksymalnej ilości punktów?
Czy najniższy budżet otrzymuje najwięcej punktów? Czy też budżet, który "wykorzystuje" maksymalnie przewidzianą kwotę (bo np. dzięki wykorzystaniu pełnej kwoty użyje się droższych, ale ciekawszych filmowych środków wyrazu, zakupi więcej archiwaliów itp.)?

2. Prawa do archiwaliów.

Muzeum jest prawdopodobnie w posiadaniu wielu materiałów archiwalnych, ale wiele materiałów trzeba będzie prawdopodobnie zakupić.
- Czy archiwalia będące w posiadaniu Muzeum - podlegają wycenie i włączeniu w kosztorys?
- Czy jest odrębny budżet na zakup archiwaliów?
- Kto będzie dokonywał zakupu praw do archiwaliów? Czy firma producencka czy też Muzeum?
- Prawdopodobnie dla Muzeum ceny za użycie archiwaliów byłyby inne niż dla producenta.
Ta część kosztów zasadniczo zmienia budżet filmów oraz bezpośrednio wpływa na prace scenariuszowe, więc jest bardzo ważne uzyskanie tej informacji już teraz.


3. Producent ma obowiązek "przenieść wszelkie majątkowe prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji..."
- Czy rzeczywiście zakup np. archiwaliów ma dotyczyć wszystkich pól eksploatacji, filmy będą pokazywane w telewizji/internecie? Ewentualnie gdzie jeszcze? Terytorium: Polska czy świat też
(zmienia to zasadniczo cenę licencji)?


1. Kryteria oceny budżetu przewidują od 0-30 pkt., gdyż cena nie jest dla nas głównym wyznacznikiem. Jeśli kosztorys będzie ubogi (ze względu na oszczędności dotyczące materiałów archiwalnych), to wiadomo, że zawartość merytoryczna i dokumentacyjna filmów straci na jakości,
a za to przyznajemy od 0-50 pkt. Jedno wyklucza drugie.
Przewidywana kwota na to zadanie to środki unijne. Jeśli ich nie wykorzystamy, będziemy musieli je zwrócić. Najważniejsze, aby zmieścić swój budżet w sugerowanej kwocie. Podczas oceny komisja przede wszystkim doceni zawartość merytoryczną i dokumentacyjną oraz walory estetyczne i wizualne zaproponowanych scenariuszy. To w sumie do zdobycia aż 70 pkt.

2. Muzeum w tej chwili nie posiada żadnych archiwalnych materiałów filmowych.
Archiwalia muzealne to plakaty, zdjęcia, art. prasowe, ocenzurowane teksty, nagrania zespołów
zgłoszonych do konkursów, karnety, dokumentacja poszczególnych edycji itp., które bezpłatnie
możemy użyczyć na potrzeby scenariusza.
Nie posiadamy odrębnego budżetu na zakup archiwaliów.
Zakup praw do archiwaliów jest kosztem dla producenta.

3. Na chwilę obecną filmy zostaną wykorzystane na potrzeby ekspozycji stałej w „Spichlerzu Polskiego
Rocka”.
Telewizja i internet to plany przyszłościowe, ale prosiliśmy, aby wymogi techniczne już na tym
etapie uwzględniały nasze dalsze plany. Zakup np. archiwaliów ma dotyczyć tylko pól eksploatacji na
potrzeby „Spichlerza Polskiego Rocka”.
Terytorium to Polska.

W imieniu Zamawiającego: Julia Rzepka

 

»Wyjaśnienia zamawiającego

Jarocin, 18 października 2012r.

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
z dnia 18 października 2012 r.

dotyczące Konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu)

Zamawiający zamieszcza poniżej zapytanie dotyczące ogłoszonego konkursu, jakie wpłynęły dnia
17 października 2012 r. oraz wyjaśnienia dotyczące pytania.
„Czytając wytyczne do przygotowania scenariuszy, mamy pewną wątpliwość co do zapisu: "Cel: (...) Próba udokumentowania i skomentowania (...) najważniejszych wydarzeń poszczególnych edycji festiwalu". Czy oczekują Państwo, aby narracja filmów przebiegała chronologicznie, dokumentując poszczególne, konkretne edycje festiwalu, czy też możemy sami dokonać podziału na zagadnienia tematyczne?

I drugie pytanie: Czy "skomentowanie" oznacza tutaj komentarz odautorski, tzw. lektor, czy rozumieć to ogólnie, że temat może być komentowany ustami osób wypowiadających się
w filmach?

Pozostawiamy  Państwu totalną dowolność. Oczekujemy, iż to Państwo dokonają podziału na zagadnienia tematyczne i sam pomysł na ukazanie historii muzyki jarocińskich festiwali, chronologiczny czy też nie.

”Skomentowanie” proszę rozumieć ogólnie. Forma jest w Państwa gestii.”

W imieniu Zamawiającego: Julia Rzepka

 

»Wyjaśnienia zamawiającego

Jarocin, 17 października 2012r.

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
z dnia 17 października 2012 r.

dotyczące Konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu)

Zamawiający zamieszcza poniżej zapytanie dotyczące ogłoszonego konkursu, jakie wpłynęły dnia
17 października 2012 r. oraz wyjaśnienia dotyczące pytania.
„Czy filmy będą wyświetlane na stanowiskach indywidualnych, czy na dużych ekranach?

  Czy autorzy scenariuszy sami podejmują decyzję co do liczby filmów i ich metrażu?

W przyszłości filmy będą na pewno wyświetlane na dużych ekranach. Prawdopodobnie ich zawartość będzie dostępna w kioskach multimedialnych w muzeum Spichlerza (odcinki).

Autorzy scenariuszy sami podejmują decyzję co do liczby filmów i ich metrażu. Tak jak zaznaczyliśmy,  scenariusz powinien uwzględniać minimum 4 filmy po min. 20 min. każdy, ale jest to dość elastyczny zapis. Może będą Państwo uważali, iż to ma być np. 6 odcinków kilkunastominutowych albo 7 dziesięciominutowych itp. Pozostawiamy tutaj dowolność autorom.”

W imieniu Zamawiającego: Julia Rzepka

 

»Lista zaproszonych do złożenia prac konkursowych

Jarocin, 16 października 2012r.

 

Lista zaproszonych do złożenia prac konkursowych

Na podstawie § 6, punktu 18 Regulaminu konkursu na scenariusz filmów dokumentujących historię muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu) ogłaszam listę wnioskodawców, którzy w terminie złożyli wszystkie wymagane dokumenty oraz zostali zaproszeni do złożenia prac konkursowych:


POSITIVE MEDIA
ul. Szeherezady 33
60-195 POZNAŃ

SG24
ul. Głogowska 108/6
60-263 POZNAŃ

BARTON FILM
Plac Inwalidów 7/14
30-033 KRAKÓW

Ewa Olbrychska
ul. Bruna 34/40
02-594 WARSZAWA

TVP S.A. O/Poznań
ul. Serafitek 8
61-144 POZNAŃ

JUZZ MEDIA
Sebastian Juszczyk
ul. Grodkowska 47/4
48-300 NYSA

WIELKOPOLSKA TELEWIZJA INTERNETOWA Sp. z o.o.
ul. Kleczewska 37
62-510 KONIN

TOFI PRODUCTIONS S.C.
ul. Czeczota 33/3
02-607 WARSZAWA

Jarosław Murek
Os. Czwartaków 22/41
62-020 SWARZĘDZ

VIDIFILM
Alicja Schatton
ul. Wolności 13
42-674 ZBROSŁAWICE

„GREGORYS’S VISIONS”
Grzegorz Sadurski
ul. Dankowicka 22A
01-987 WARSZAWA

 

»Wyjaśnienia zamawiającego

Jarocin, 8 października 2012r.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
z dnia 8 października 2012 r.

dotyczące Konkursu na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskiego festiwalu)

Zamawiający zamieszcza poniżej zapytanie dotyczące ogłoszonego konkursu, jakie wpłynęło dnia
7 października 2012 r. oraz wyjaśnienie dotyczące pytania.
Mam pytanie. W regulaminie konkursu jest podany warunek uczestnictwa w konkursie:
„co najmniej 1 (jedną) produkcję materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji lub internecie, odpowiadający rodzajem projektowi stanowiącemu przedmiot niniejszego konkursu, tj. wykonał według indywidualnego, uprzednio złożonego i zaakceptowanego scenariusza materiały filmowe o wartości minimum 30 000 zł.”
Jak rozumieć sformułowanie „produkcja materiałów programowych”? Czy chodzi tutaj o cykl filmów lub form filmowych, czy też może być to jeden wyprodukowany film przeznaczony do emisji w telewizji?”
Chodzi oczywiście o jeden wyprodukowany film, przeznaczony do emisji w telewizji lub internecie.

W imieniu Zamawiającego: Julia Rzepka


» Konkurs na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie"

Jarocin, 3 październik 2012r.

Do pobrania:

ogłoszenie
regulamin konkursu
załącznik 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
załącznik nr 5
załącznik nr 6
załącznik nr 7


»Informacja o wynikach konkursuna stanowisko koordynatora projektu „Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie”

Jarocin, 3 września 2012r.


Dnia 29 sierpnia 10212 r. odbyło się posiedzenie jury konkursowego powołanego do przeprowadzenia konkursu na stanowisko koordynatora projektu „Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie” w następującym składzie:

 1. Hanna Szałkowska – przewodnicząca
 2. Agnieszka Rybacka – członek
 3. Sebastian Pluta – członek

Do konkursu przystąpiło 6 kandydatów.

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych z kandydatami jury konkursowe postanowiło powierzyć obowiązki koordynatora projektu „Spichlerz Polskiego Rocka  w Jarocinie” Pani Julii Rzepce.
        
Uzasadnienie:

Kandydatka wykazała się dużą znajomością istoty projektu, jej atutem była również wszechstronna wiedza dotycząca możliwych źródeł finansowania powstającego Spichlerza Polskiego Rocka. Wiedza ta poparta jest wieloletnią praktyką w pozyskiwaniu Śródków zewnętrznych na potrzeby Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Nowomiejskiej. Kandydatka posiada niezbędne doświadczenie zakresie koordynacji projektów, organizacji kampanii promocyjnych oraz prowadzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Członkowie jury:
Hanna Szałkowska – przewodnicząca
Agnieszka Rybacka – członek
Sebastian Pluta - członek

» Konkurs na stanowisko koordynatora projektu "Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie"

Jarocin, 25 lipca 2012r.

Do pobrania:

Konkurs na stanowisko koordynatora projektu "Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie"


» Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej
Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie

Jarocin, 28 listopada 2011r.


Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej
Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie

» Konkurs na projekt ekspozycji stałej Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie

Jarocin, 18 października 2011r.


Lista zaproszonych do złożenia prac konkursowych

Informacja o zmianie terminu publikacji listy dopuszczonych do udziału w konkursie na koncepcję ekspozycji stałej Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie

Ogłoszenie o konkursie na projekt ekspozycji stałej Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie

» Konkurs na wykonanie projektu logo Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie